Provoz eshopu: Po-Pá, 8-16 hod.

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu www.nafis.cz, kdy na jedné straně je společnost ON AIR, spol. s.r.o., se sídlem Na Harfě 203/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO 270 80 625, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 94793 jako prodávající (dále jen „ON AIR“ nebo „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).
 
Další informace o ON AIR jsou uvedeny na webové stránce e-shopu www.nafis.cz, (zdrave.menu)
 
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s ON AIR nebo s ním jinak jedná.
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti.

Je-li Kupující spotřebitelem, řídí se jeho práva z vadného plnění ustanovením § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zní následovně. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující-spotřebitel právo:

  1. na odstranění vady dodáním nového zboží nebo chybějícího zboží;
  2. na odstranění vady opravou zboží;
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny;
  4. odstoupit od smlouvy.

Kupující-spotřebitel sdělí Prodávajícímu, které právo si přeje uplatnit při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po něm. Nezvolí-li si Kupující-spotřebitel své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Při nepodstatném porušení smlouvy má právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Ostatní nároky Kupujícího-spotřebitele při vadném plnění vyplývají z § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.


Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II a dále Reklamační řád a Zásady ochrany osobních údajů a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. 

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce ON AIR, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. ON AIR nebo smluvních partnerů ON AIR, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Aktuálně platné VOP jsou kupujícímu přístupné na www.nafis.cz. Fakturu, která je daňovým dokladem obdrží Kupující emailem. Kupující s tímto souhlasí.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

ON AIR sděluje, že

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek telefonního operátora Kupujícího, ON AIR si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
 2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od ON AIR, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;
 3. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném ON AIR uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
 4. Kupující má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

4.1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží

4.2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

4.3. přičemž toto odstoupení musí zaslat na e-mailovou adresu ON AIR: eshop@onairczech.cz

5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy:

5.1. o poskytování služeb, které ON AIR splnila s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

5.2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu;

6. v případě odstoupení od smlouvy ponese Kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

7. v případě, že Kupující má stížnost, může tuto uplatnit na emailové adrese ON AIR, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

8. její kontaktní e-mailovou adresou je eshop@onairczech.cz

 

III. Smlouva

1. Uzavření smlouvy

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném ON AIR tím, že požadované plnění (zboží) vloží do košíku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky ON AIR, za případné chyby při přenosu dat ON AIR nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy ON AIR neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

Součástí potvrzení je odkaz na aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se ON AIR zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo, a Kupující se zavazuje, že věc obsah převezme a zaplatí kupní cenu.

ON AIR si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

ON AIR Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

ON AIR splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li ON AIR věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu až, jakmile mu věc předá dopravce.

ON AIR odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí ON AIR věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří ON AIR věc pro přepravu.

3. Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou ON AIR způsobila porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní ON AIR umožnila nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ON AIR škodu způsobila porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

4. Odpovědnost ON AIR

ON AIR odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména ON AIR odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které ON AIR nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

2. se věc hodí k účelu, který pro její použití ON AIR uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5. projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6. kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí s přihlédnutím ke kategorií zboží.

5. Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 2. na odstranění vady opravou věci;
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 4. odstoupit od smlouvy

Kupující sdělí ON AIR, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu ON AIR; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li ON AIR vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu ON AIR nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že ON AIR nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může ON AIR dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může ON AIR odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li ON AIR vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu ON AIR.

7. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující ON AIR na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

8. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se ON AIR zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu, specifikace údržby nebo v reklamě. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. ON AIR přebírá pouze záruku ve shodě se zárukou poskytovanou výrobcem prodávaného zboží.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

9. Odstoupení od smlouvy

 1. Odstoupení od smlouvy Kupujícím

Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

A. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

B. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

C. ON AIR umožňuje Kupujícímu odstoupit prostřednictvím zasláním emailu s předmětem: „STORNO – číslo objednávky“, který spotřebitel odešle na email eshop@onairczech.cz

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese:

ON AIR, spol. s r.o., Babice 553, 687 03 Babice

Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle nebo předá ON AIR bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od ON AIR obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl Kupující vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. 

Rozhodne-li se Kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, ON AIR doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu ON AIR spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.

Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu ON AIR bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li Kupující od smlouvy, ON AIR však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než jí Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží ON AIR odeslal.

2. Odstoupení od smlouvy ON AIR

Mimo případů stanovených zákonem je ON AIR oprávněna odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží.

Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a ON AIR tím, že ON AIR Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.

Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany ON AIR.

ON AIR si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy také v případě, že se dílčí komponenta již nevyrábí nebo nedodává a tato skutečnost nebyla ON AIR známa.

V případě, že došlo k podstatnému navýšení ceny zboží ze strany dodavatele zboží vyhrazuje si ON AIR právo z tohoto důvodu objednávku zrušit nebo od smlouvy odstoupit. Toto odstoupení nedává kupujícímu nárok na uplatnění škody.  

IV. Bezpečnost a ochrana informací 

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany ON AIR se použijí Zásady ochrany osobních údajů uvedené na adrese www.nafis.cz (zdrave.menu)

V. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod ON AIR na adrese www.nafis.cz: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, mimo plánované doby údržby systému.

V případě výpadku informačního systému, internetového přípojení nebo zásahu vyšší moci ON AIR nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

VI. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu www.nafis.cz (zdrave.menu) jsou vždy aktuální a platné ceny v době uzavření smlouvy, v české měně (Kč) s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení chybné ceny viz ustanovení níže v tomto článku.
Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi ON AIR a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému ON AIR, je ON AIR oprávněna od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. ON AIR v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně, jsou zejména následující:

 • cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu);
 • u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer;

ON AIR si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován.

Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout a zároveň Kupující bere na vědomí, že je ON AIR oprávněna požadovat mimo jiné bezdůvodné obohacení. 

VII. Objednávání 
Objednávat je možno následujícími způsoby:

 1. prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „e-shop“);

Kupující bude o přesném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v druhém kroku objednávky v rámci svého košíku.

VIII. Platební podmínky

ON AIR akceptuje následující platební podmínky:

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictvím ON AIR, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

Konkrétní podmínky způsobů platby jsou: BANKOVNÍM PŘEVODEM, PLATEBNÍ KARTOU, NA DOBÍRKU.

ON AIR si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.  

Vrácení peněz

Odstoupí-li Kupující od uzavřené smlouvy s ON AIR nebo budou-li Kupujícímu vraceny peněžní prostředky z jiného důvodu, vrátí ON AIR Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala, vždy na účet kupujícího. Kupující je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků.

 1. Dodací podmínky
 2. Způsoby dodání

ON AIR zajišťuje dodání prostřednictvím přepravní společnosti PPL a Zásilkovna. Při objednávce zboží nad 3 000 Kč se neúčtují náklady na dopravu. Doprava mimo ČR je zpoplatněna vždy dle aktuálně platného ceníku přepravní společnosti.

Podmínky přepravy společností PPL nebo Zásilkovna a jsou dostupné na www.ppl.cz nebo www.zasilkovna.cz

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému ON AIR nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

IX. Ostatní podmínky

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu eshop@onairczech.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou ON AIR. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však ON AIR možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

X. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení.

XI. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

Případné spory mezi ON AIR a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce https://www.coi.cz/informace-o-adr/

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 25. 5. 2020.

Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.